ვამტკიცებ

კოლეჯის დირექტორი           დ.ფიფია

     აგვისტო  2016 წელი

სსიპ   პროფესიული   კოლეჯი   „ლაკადა“ 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების:

 ა)    დაბალი  ძაბვის  ელექტრიკოსი,

                                        ბ)     ექთნის  თანაშემწე

აღწერილობა

კ ა ტ ა ლ  ო გ ი

2016  წელი

                                                                                 

1.

 

ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ

 სსიპ ჯვარის პროფესიული სწავლების ცენტრის დღეს არსებული სახით რეორგანიზება და სსიპ პროფესიული კოლეჯად,, ლაკადა“ დაფუძნება განხორციელდა „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – პროფესიული კოლეჯის ,,ლაკადა,, წესდების დამტკიცების შესახებ „ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 19 მაისის N 89/ნ ბრძანებით.

 კოლეჯი ამ ეტაპზე ახორციელებს შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ  III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ინჟინერიის, ბიზნესის მენეჯმენტის, აგრარული მეცნიერების  და ხელოვნების  მიმართულებით.

  პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი საფეხურის პროფესიული დიპლომი.

კოლეჯი დარეგისტრირებულია იურიდიულ მისამართზე: ქ. ჯვარი. ყაზბეგის N2  . სულ შენობაში განთავსებულია:

კოლეჯს გააჩნია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი მატერიალურ- ტექნიკური ბაზა, სწავლების ხარისხს უზრუნველყოფენ კვალიფიციური, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პედაგოგები.  კოლეჯს გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები და ხელშეკრულებები სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით რეგიონში არსებულ ორგანიზაციებსა და საწარმოებთან.

2.

ინფორმაცია პროგრამების შესახებ

კოლეჯი ავტორიზაციის შემდგომ განახორციელებს შემდეგ პროფესიულ პროგრამებს:

 

საგანმანათლებლო პროგრამების  აღწერილობა

 

 

1. კონდიტერი    III  საფეხური;

2.  სამკერვალო   ნაწარმის  სპეციალისტი  IIIსაფეხური;

3   ელექტრიკოსი  III  საფეხური;

4.  ღონისძიებათა  მომწყობი  III საფეხური;

 

 მოდულური პროგრამები

 

 5. ინფორმაციული   ტექნოლოგიების  მხარდაჭერის  სპეციალისტი     მესამე დონე

 6.  ფილამწყობი    მესამე    დონე

 7. ზეინკალ-სანტექნიკოსი    მესამე  დონე   

 

დაბალი ძაბვის  ელექტრიკოსი

 

სარეგისტრაციო ნომერი:  07102-პ

 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:   მესამე

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  დაბალი ძაბვისელექტრიკოსის მესამე დონის  პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ელექტროენერგიის მწარმოებელ, გადამცემ, გამანაწილებელ და მომხმარებელ ობიექტებზე ინჟინერ-ენერგეტიკოსის უშალო  ზედამხედველობით. ასევე შესაძლებელია თვითდასაქმებაც.

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია პირს მისცეს    შესაძლებლობა, დაეუფლოს   ელექტრიკოსის სპეციალობისათვის  საჭირო ცოდნას, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები,  შეძლოს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;  იყოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი.

სწავლის შედეგები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • ზოგად  ელექტროტექნიკაში  გარკვევა და ელექტროტექნიკური გაზომვების შესრულება;
 • შრომისა და  ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროსამუშაოებისას;
 • საზეინკლო  ოპერაციების  შესრულება;
 • ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა;
 • ელექტროტექნიკური მასალების შერჩევა;
 • ელექტრომანქანებისა და ელექტროდანადგარების დიაგნოსტიკა;
 • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების მონტაჟი;
 • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმური და არაგეგმური რემონტი;

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

მოცულობა: 104  კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 სასწავლო თვე  (71 კვირა)

                                              ექთნის  თანაშემწე

 

სარეგისტრაციო ნომერი:  09102-პ

 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:მესამე

 

 მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია;  ე ქტნის     თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა;   საბაზო განათლება. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ დაწესებულებებსა და სოციალურ გარემოში:

 • სტაციონარი
 • რეაბილიტაციის ცენტრები
 • შინმოვლა
 • პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა და მოხუცთა სახლები)
 • სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (ბაგა-ბაღი)
 • თანმხლები პირი(მგზავრობა-მოგზაურობისას)

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

ექთნის თანაშემწე არის სამედიცინო  პერსონალი, რომელიც მუშაობს  ექიმის/ექთნის მეთვალყურეობის ქვეშ,  ფლობს მოსავლელი პირის/პაციენტის მოვლის ზოგად უნარებს და ზრუნავს როგორც პრაქტიკულად ჯანმრთელ (მელოგინე, ჩვილ და მცირეწლოვან), ისე ფიზიკური და ფსიქიკური დაავადებებისა თუ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და ტერმინალურ პაციენტებზე,  ინდივიდუალური (ასაკობრივი, სოციალური, ფსიქოლოგიური) სპეციფიკის გათვალისწინებით.

ექთნის თანაშემწის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია  მისცეს სტუდენტს  ექთნის თანაშემწისთვის  საჭირო ბაზისური თეორიული  ცოდნა და  კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით  შეასრულებს ექთნის თანაშემწის  პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს, საექთნო  საქმის  ეთიკური და  სამართლებრივი  ასპექტების   გათვალისწინებით.

 

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 

 • მოსავლელიპირის/პაციენტის/მორიგეობისმიღება-გადაბარება
 • პაციენტის მოვლის უზრუნველყოფა
 • ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების დაცვა
 • უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა პაციენტისა და საკუთარი თავისთვის
 • კომპეტენცის ფარგლებში კომუნიკაცია პაციენტთან,პაციენტის ოჯახის წევრებთან და მედპერსონალთან
 • პირად პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

 

 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა:

მოცულობა:103 კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა:   16 სასწავლო თვე (71 სასწავლო კვირა)

 

 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული

პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი

წინამდებარე წესი შედგენილია: ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №121/ნ ბრძანების 41 მუხლის, ,,პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 13 ივლისის №492 ბრძანებით დამტკიცებული ,,პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესის“ №3 დანართის საფუძველზე

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე, ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

5. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება ორჯერ.

6. მოდულის წინმსწრები მოდულის შედეგის ვერ დადასტურების შემთხვევაში სტუდენტი დაიშვება მომდევნო მოდულზე სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში, თუ ამ პერიოდში არ დგება მოცემული მოდულის თუნდაც ერთი სწავლის შედეგის დადასტურების საკითხი.

7. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.

8. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი, პროფესიული სავალდებულო და პროგრამით გათვალისწინებული ყველა არჩევითი მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები

.9.   პროფესიული სტუდენტი  ყველა  მოდულის  მიხედვით    მოგროვებულ  მტკიცებულებს  ინახავს   თავის  პორტფოლიოში, რომელიც სასწავლო  კურსის  დასრულებამდე  განთავსდება სალექციო  ავდიტორიაში  პედაგოგის  მეთვალყურეობის  ქვეშ. ხოლო  სასწავლო  კურსის  დასრულების  შემდეგ  5 წლის  ვადით  სტუდენტის პორტფოლიო  შინახება სასწავლებლის  არქივში.

10. კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ პროფესიული კოლეჯის ,,ლაკადა“-ს დირექტორის პრეროგატივას, შესაბამისი მოდულური პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურების კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე.

11. მოდულური პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურების კომისია იქმნება კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, კოლეჯის მიერ შესაბამისი მოდულური პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შემთხვევაში.

 

 ვამტკიცებ 

კოლეჯის დირექტორი დ.ფიფია

N106    17   აგვისტო  2015 წელი

 

 სსიპ   პროფესიული   კოლეჯი   „ლაკადა“  

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა

           კ ა ტ ა ლ  ო გ ი

 

                                                                                                  2015

 

1.

 ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ

  სსიპ ჯვარის პროფესიული სწავლების ცენტრის დღეს არსებული სახით რეორგანიზება და სსიპ პროფესიული კოლეჯად,, ლაკადა“ დაფუძნება განხორციელდა „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – პროფესიული კოლეჯის ,,ლაკადა,, წესდების დამტკიცების შესახებ „ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 19 მაისის N 89/ნ ბრძანებით.

 კოლეჯი ამ ეტაპზე ახორციელებს შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ  III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ინჟინერიის, ბიზნესის მენეჯმენტის, აგრარული მეცნიერების  და ხელოვნების  მიმართულებით.

  პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი საფეხურის პროფესიული დიპლომი.

კოლეჯი დარეგისტრირებულია იურიდიულ მისამართზე: ქ. ჯვარი. ყაზბეგის N2  . სულ შენობაში განთავსებულია:  

კოლეჯს გააჩნია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი მატერიალურ- ტექნიკური ბაზა, სწავლების ხარისხს უზრუნველყოფენ კვალიფიციური, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პედაგოგები.  კოლეჯს გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები და ხელშეკრულებები სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით რეგიონში არსებულ ორგანიზაციებსა და საწარმოებთან.

 2.

ინფორმაცია პროგრამების შესახებ

კოლეჯი ავტორიზაციის შემდგომ განახორციელებს შემდეგ პროფესიულ პროგრამებს:

 საგანმანათლებლო პროგრამების  აღწერილობა

  

1. კონდიტერი    III  საფეხური;

2.  სამკერვალო   ნაწარმის  სპეციალისტი  IIIსაფეხური;

3   ელექტრიკოსი  III  საფეხური;

4.  ღონისძიებათა  მომწყობი  III საფეხური;

 

 მოდულური პროგრამები

 

 5. ინფორმაციული   ტექნოლოგიების  მხარდაჭერის  სპეციალისტი     მესამე დონე

 6.  ფილამწყობი    მესამე    დონე

 7. ზეინკალ-სანტექნიკოსი    მესამე  დონე   

 8.  დაბალი    ძაბვის  ელექტრიკოსი     მესამე  დონე 

 

დაბალი ძაბვის  ელექტრიკოსი

 

სარეგისტრაციო ნომერი:  07102-პ

 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:   მესამე

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  დაბალი ძაბვისელექტრიკოსის მესამე დონის  პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ელექტროენერგიის მწარმოებელ, გადამცემ, გამანაწილებელ და მომხმარებელ ობიექტებზე ინჟინერ-ენერგეტიკოსის უშალო  ზედამხედველობით. ასევე შესაძლებელია თვითდასაქმებაც.

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია პირს მისცეს    შესაძლებლობა, დაეუფლოს   ელექტრიკოსის სპეციალობისათვის  საჭირო ცოდნას, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები,  შეძლოს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;  იყოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი.

 

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • ზოგად  ელექტროტექნიკაში  გარკვევა და ელექტროტექნიკური გაზომვების შესრულება;
 • შრომისა და  ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროსამუშაოებისას;
 • საზეინკლო  ოპერაციების  შესრულება;
 • ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა;
 • ელექტროტექნიკური მასალების შერჩევა;
 • ელექტრომანქანებისა და ელექტროდანადგარების დიაგნოსტიკა;
 • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების მონტაჟი;
 • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმური და არაგეგმური რემონტი;

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

მოცულობა: 88  კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 სასწავლო თვე  (64 კვირ)

  

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

 

სარეგისტრაციო ნომერი:  06101-პ

 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:მესამე

 

 მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:   ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარადაჭერის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები: ტექნოლოგიების განყოფილებებში, ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად, წამყვან ან მთავარ სპეციალისტად, შეუძლია იყოს შესაბამის სფეროში სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი. შეუძლია გააგრძელოს სწავლა კომპიუტრეული ქსელის ადმინისტრატორის  პროგრამაზე.

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია  პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.

 

სწავლის შედეგები:

         პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • კომპიუტერული ტექნიკის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა,
 • კომპიუტერის აწყობა, მოდერნიზაცია, დიაგნოსტიკა და გამართვა,
 • ოპერაციული სისტემის, სამომხმარებლო, დამხმარე და უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, გამართვა და განახლება,
 • პერიფერიული მოწყობილობების მხარდაჭერა,
 • შიდა ქსელის გამართვა.

 

 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა:

მოცულობა:78 კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა:   14 სასწავლო თვე (54 სასწავლო კვირა)

 

ფილამწყობი

 

პროგრამის კოდი – 07304-პ-

 

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე:მესამე

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:

 

ფილამწყობის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სამშენებლო კომპანიაში, ნებისმიერი ტიპის ორგზანიაციაში,  რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა ზედაპირების ფილებით მოპირკეთებას. შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული.

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მისცეს პირს შესაძლებლობა დაეუფლოს ფილამწყობის სპეციალობისათვის საჭირო ცოდნას, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები.  შეძლოს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. იყოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი.

 

სწავლის შედეგები:

 

 • პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 • გარემოს ორგანიზება სამუშაოების საწარმოებლად,
 • კედლის და იატაკის ზედაპირების მომზადება ფილებით მოსაპირკეთებლად,
 • ფილის დამუშავება,
 • ზედაპირის მოპირკეთება ფილებით და   მოზაიკით.

 

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

მოცულობა:   85  კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  16 სასწავლო თვე  (63 კვირა)

 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი

 

პროგრამის კოდი    07303  

პროფესიული  კვალიფიკაციის დონე:  მესამე

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:

ზეინკალ-სანტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება, პროფესიული   სტუდენტის    სტატუსის  მოპოვება

 

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

შეიძლება დასაქმდეს: სარემონტო-სამშენებლო კომპანიებში,   სამრეწველო ობიექტებზე, ინდივიდუალურ მშენებლობებსა და მუნიციპალურ სისტემების მომსახურების სფეროში, ან/და გახდეს ინდივიდუალური მეწარმე.

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სრულყოფილი კვალიფიკაციის სპეციალისტი, რომელიც ხანძარსაწინააღმდეგო, შრომისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ნორმებისა და წესების დაცვით დამოუკიდებლად შეძლებს დაამონტაჟოს: შენობის შიდა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები, სანტექნიკური მოწყობილობები და სხვადასხვა სახის თბომომარაგების სისტემები, ასევე აწარმოოს შენობის სანტექნიკური სისტემების შემოწმება, გაუმართაობების გამოვლენა და აღმოფხვრა.

სწავლის  შედეგები:

 

 

 • სანტექნიკურ-საზეინკლო ოპერაციების შესრულება;
  • სამშენებლო   ნახაზების კითხვა და სამშნებლო სანტექნიკური სქემების შედგენა;
  • შენობის შიდა წყალმომარაგება;
  • შენობის შიდაწყალარინება;
  • თბომომარაგება.

 

 

პროგრამის  მოცულობა კრედიტებში და ხანგრძლივობა:

 

მოცულობა: 85კრედიტი;

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 სასწავლო თვე .

 

3. დანართი

სსიპ-საზოგადოებრივკოლჯში ,,ლაკადა” მოდულურ პროგრამაზე ჩარიცხული

პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი

 

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე,  ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

5. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება ერთჯერ.

6. მოდულისწინმსწრებიმოდულისშედეგისვერ დადასტურებისშემთხვევაშისტუდენტიდაიშვება მომდევნომოდულზესწავლისდაწყებიდანერთიკვირისვადაშითუამპერიოდშიარდგებამოცემული მოდულის თუნდაცერთისწავლისშედეგისდადასტურებისსაკითხი.

7. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.

8. პროფესიულიკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადპროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი, პროფესიული სავალდებულო დაპროგრამით გათვალისწინებული ყველა არჩევითი მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.

9. კვალიფიკაციისმინიჭებაწარმოადგენსსსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ლაკადა“ დირექტორისპრეროგატივას, შესაბამისი მოდულური პროგრამისსწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურებისკომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე.

10. მოდულური პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურების კომისია  იქმნება კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი ადმინისტრაციულ –სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, კოლეჯის მიერ შესაბამისი მოდულური პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შემთხვევაში.

 

 

Leave a Reply

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>