27.05.2018.

  2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა

ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ !

პროფესიულ კოლეჯში „ლაკადა“ სწავლა დაიწყება 2018 წლის 4 ივნისს, 9:30 საათზე.