დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ქუხილავა თეანა
   მთავარი ბუღალტერის მოვალეობის შემსრულებელი საჯაია ნაზი
   ხარისხის მართვის მენეჯერი მანია თამარი
   სასწავლო პროცესისა და სასწავლო ,საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი აბულაძე ბესიკი
   პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი სალია თამარი
   შესყიდვების სპეციალისტი საჯაია ნაზი
   საქმის მწარმოებელი შენგელია ირმა
   კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი ქუხილავა ნენე
   ბიბლითეკარი სამუშია მარინე