დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ქუხილავა თეანა    მთავარი ბუღალტერის მოვალეობის შემსრულებელი საჯაია ნაზი    ხარისხის მართვის მენეჯერი მანია თამარი    სასწავლო პროცესისა და სასწავლო ,საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი აბულაძე ბესიკი    პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი სალია თამარი    შესყიდვების სპეციალისტი საჯაია ნაზი    საქმის მწარმოებელი შენგელია ირმა    კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი ქუხილავა ნენე    ბიბლითეკარი […]

სრულად ნახვა →

       პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“,  სწავლების    თანამედროვე  მეთოდების დანერგვით  უზრუნველყოფს  სტუდენტთა  პროფესიული  განათლების  მაღალი დონის  მიღწევას,     როგორც       რეგიონის  ისე  ოკუპირებული     აფხაზეთის  ტერიტორიაზე   მცხოვრებთათვის,  რომელიც  ორიენტირებული   იქნება შრომის  ბაზრის  მოთხოვნებზე  კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების   მომზადებაზე.    

სრულად ნახვა →