# სახელი, გვარი თანამადებობა 1 თეანა ქუხილავა დირექტორის მოადგილე 2 თამარი მანია ხარისხის მართვის მენეჯერი 3 ბესიკი აბულაძე სასწავლო პროცესისა და სასწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი 4 თამარ სალია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 5 ნაზი საჯაია შესყიდვების სპეციალისტი 6 ირმა შენგელია საქმისმწარმოებელი 7 ნენე ქუხილავა ქსელის ადმინისტრატორი 8 მარინე სამუშია ბიბლიოთეკარი 9 ნონა ლუკავა […]

სრულად ნახვა →

      პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“,  სწავლების    თანამედროვე  მეთოდების დანერგვით  უზრუნველყოფს  სტუდენტთა  პროფესიული  განათლების  მაღალი დონის  მიღწევას.     როგორც       რეგიონის  ისე  ოკუპირებული     აფხაზეთის  ტერიტორიაზე   მცხოვრებთათვის. რომელიც  ორიენტირებული   იქნება შრომის  ბაზრის  მოთხოვნებსა და  კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების   მომზადებაზე.    

სრულად ნახვა →