ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა გთხოვთ, 2019 წლის 31 მაისამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 2. მინიმუმ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი/დოკუმენტი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;
 3.  არასრულწლოვნი, ქმედუუნარო/შეზღუდულქმედუნარიანი აპლიკანტისათვის სავალდებულოა შემდეგი დამატებითი საბუთების წარმოდგენა:
  დაბადების მოწმობის ასლი;
  • მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • კანონიერი წარმომადგენლობის შემთხვევაში, შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • არასრულწლოვანი აპლიკანტები კოლეჯში უნდა გამოცხადდნენ მშობელთან ან მეურვესთან ერთად. ხელშეკრულების გასაფორმებლად მშობელმა/მეურვემ თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა.

 

23.05.2019