იპ პროფსიული კოლეჯი “ლაკადა” 

აცხადებს 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებას 

შემდეგ სპეციალობებზე:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

  1. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
  2. კონდიტერი
  3. ღონისძიებათა მომწყობი

მოდულური პროგრამები

  1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი
  2. ფილამწყობი

რეგისტრაცია –  27 მარტი – აპრილი

პრეტესტი – 22 აპრილი

პროფესიული ტესტირება – 23 აპრილი

სწავლა დაიწყება 22 მაისს