პროფესიულ კოლეჯს ”ლაკადა” განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისაგან გადაეცა მადლობის სიგელი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის პროცესში ჩართულობისა და პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამასთან აქტიური თანამშრომლობის გზით პროფესიული განათლების რეფორმის მხარდაჭერისათვის.