• ფილამწყობი
 

  • ექთნის თანაშემწე
 

  • ზეინკალ-სანტექნიკოსი
 

  • დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი
 

  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი