ამსაქმებლის კითხვარი

კითხვარი დამსაქმებლისათვის/სასწავლო – საწარმოო პრაქტიკის პარტნიორებისათვის.

კითხვარის     შევსებისთვის     დაახლოებით     20–25      წუთი             დაგჭირდებათ.     გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

კომპანიის დასახელება:  ——————————————————————————————

____________________________________________________________________________________________

დასაქმებულთა რაოდენობა: ———————————————————————————– ფაქტიური მისამართი: ——————————————————————————————— იურიდიული სტატუსი/სახე: ————————————————————————————-

ხელმძღვანელის საკონტაქტო ინფორმაცია (სახელი, გვარი, მობ. ნომერი, ელ. ფოსტა) ——————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————-

1) როგორ უზრუნველყოფთ კადრების მომზადებას სამუშაო მოთხოვნებიდან გამომდინარე?

ა) სამუშაოზე იღებთ შესაბამისი უნარჩვევების მქონე კადრებს?   ——————————————-

————————————————————————————————————————-

ბ)როგორ  ხდება  შესაბამისი  უნარჩვევების  მქონე  კადრების  შერჩევა  (მაგ.კონკურსი,  პირადი რეკომენდაციები, პროფესიული სასწავლებლები, დასაქმების სამსახურის დახმარებით) —————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————-

გ) აწარმოებთ თუ არა შესაბამის ტრენინგებს თქვენს საწარმოში? რა პერიოდულობით (წელიწადში ერთხელ, ორჯერ და ა.შ.) ——————————————————————————–

————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————–

დ) საწარმოში დასაქმებულთა რამდენ პროცენტს გააჩნია პროფესიული განათლება ———-

————————————————————————————————————–

ე)  პერიოდულად  აწარმოებთ  არსებული  კადრების  გადამზადებას,   რა  პერიოდულობით (წელიწადში ერთხელ, ორჯერ და ა.შ.) —————————————————————-

————————————————————————————————————–

2) რამდენად კარგად იცნობთ საქართველოს პროფესიული განათლების სექტორს?

ა) რაში ხედავთ პროფესიული განათლების სექტორის როლს? ———————————————-

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————-

ბ)   არსებული  კვალიფიკაციები/სპეციალობები  რამდენად   შესაბამისობაშია  თქვენს   საწარმოში არსებულ /საჭირო სპეციალობებთან —————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

3) რა ტიპის პროფესიულ საგანმანათებლო დაწესებულებასთან თანამშრომლობთ? დაწესებულების პროფილი?    ———————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

ხართ თუ არა ჩართული:

ა)   სტუდენტების   საწარმოში   პრაქიკის   უზრუნველყოფის   პროცესში,   მათ   შორის   სამუშოზე შეფასების პროცესში? ———————————————- ————————————————————————————————————————————————————————

ბ) სტუდენტების პრაქტიკის სწავლების პროცესში? —————————————————-

—————————————————————————————————————–

4)  პროფესიული სასწავლებლის რამდენი კურსდამთავრებული მიიღეთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში? ——————————— ადამიანი

5)      ფიქრობთ      თუ      არა,        რომ      პროფესიული       საგანმანათლებლო      დაწესებულებების კურსდამთავრებულები კარგად არიან მომზადებულები სამუშაოს განსახორციელებლად? ————

———————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————-

6)    რა     ცოდნა    არ     მიგაჩნიათ     საკმარისად     ჩვენი     კურსდამთავრებულების     განათლებაში

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას? ————————————————————–

———————————————————————————————————————–

——————————————————————————————

7) თქვენი აზრით , უახლოეს 3 – 5 წელში, რომელი მნიშვნელოვანი უნარები, ცოდნა, თვისება დასჭირდებათ ჩვენს კურსდამთავრებულებს თქვენს სფეროში პროფესიული საქმიანობისთვის? —–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————-

8)  რომელი  პროფესიის  სპეციალისტები  შეიძლება  მიიღოთ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში ? ——————————————————————————————

————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————–

9) როგორი იქნება თქვენი ორგანიზაციის სურვილები პროფესიული სასწავლებლის მიმართ, რომელიც ამზადებს სპეციალისტებს თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობისთვის საჭირო პროფესიებში?  ———————————————————————————-

————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————–