პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“,  სწავლების    თანამედროვე  მეთოდების დანერგვით  უზრუნველყოფს  სტუდენტთა  პროფესიული  განათლების  მაღალი დონის  მიღწევას,     როგორც       რეგიონის  ისე  ოკუპირებული     აფხაზეთის  ტერიტორიაზე   მცხოვრებთათვის,  რომელიც  ორიენტირებული   იქნება შრომის  ბაზრის  მოთხოვნებზე  კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების   მომზადებაზე.