პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“,  სწავლების    თანამედროვე  მეთოდების დანერგვით  უზრუნველყოფს  სტუდენტთა  პროფესიული  განათლების  მაღალი დონის  მიღწევას.     როგორც       რეგიონის  ისე  ოკუპირებული     აფხაზეთის  ტერიტორიაზე   მცხოვრებთათვის. რომელიც  ორიენტირებული   იქნება შრომის  ბაზრის  მოთხოვნებსა და  კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების   მომზადებაზე.